Privacy Verklaring Art Inc Pmu

Dit is het privacy statement van Art Inc Pmu, gevestigd te 3232 CP te Brielle aan de Logger 12, ArtInc Pmu is 2e handelsnaam van All4Nails All4Lashes

(hierna www.artincpmu.com)


Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacy gevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, risicoformulier, toestemmingsformulier of het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw gegevens. Wij verwerken de gegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Art Inc Pmu is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In de privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.


Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

- Voor– en achternaam

- Adresgegevens

- Geboortedatum

- Medische gegevens

- Foto’s van persoon

- Telefoon (vast, mobiel, werk)

- Email adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artincpmu.com dan verwijderen wij deze informatie.


Gebruik en doel persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet de toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming ten alle tijden intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u niet goed van dienst zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Personalia voor het maken van eventuele vervolg afspraken en het vinden van de juiste persoonlijke gegevens bij de juiste persoon en een passend advies dan wel behandeling(en).

- Het BSN nummer en het identificatie nummer inzake het invullen van het toestemmingsformulier, voor het ondergaan van een permanente make up behandeling en de verplichting daartoe     (Dit is bepaald door de GGD en LCHV) Ook voor minderjarigen en de wettelijke voogd van de minderjarige.

- Medische gegevens en afkomst (door huidskleur) voor het bepalen van een passend advies en/of een permanente make up behandeling mogelijk is. En het invullen van een verplicht PMU   paspoort. Dit om ten allen tijden te kunnen inzien welke pigmenten bij voorgaande behandelingen zijn gebruikt.

- Het afhandelen van uw betaling

- Het verzenden van onze nieuwsbrieven en/of reclamefolder

- Telefonisch contact met u op te nemen of te mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om u te informeren over verwijzingen van onze diensten en producten.

- Art Inc Pmu analyseert uw gedrag op de website om de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Art Inc Pmu verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belasting aangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Art Inc Pmu neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Art Inc Pmu tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Art Inc Pmu bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens: 

Persoonsgegevens zoals hierboven omschreven bewaren wij voor een periode van 5 jaar, tenzij een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. (zoals de fiscale bewaarplicht) De persoonlijke gegevens zoals bedoeld, geschreven documentatie wordt bewaard in een daarvoor bestemde afgesloten kluis.


Delen van persoonsgegevens met derden

Art Inc Pmu verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Art Inc Pmu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Art Inc Pmu gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Art Inc Pmu gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maatgemaakte content advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer op slaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/ of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Art Inc Pmu heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie team te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@artincpmu.com  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) Paspoortnummer en het Burger service nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Art Inc Pmu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Art Inc Pmu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@artincpmu.com

Openingstijden

Ma t/m vrij  8.45u - 18u

Za             10u - 15u

Zo             gesloten


Copyright © All Rights Reserved